• cilehane-1

 • cilehane-2

 • cilehane-3

 • cilehane-4

ÇİLEHANE REGÜLATÖRÜ ve HES

Firmamız Çilehane Regülatörü ve HES projesine %20 inşaat halinde iken devreye girmiş, tesisin ülke ekonomisine kazandırılması için resmi, idari ve inşaai tüm süreçlerini yönetmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen iş ve hizmetler;

 • Tesisin inşaat anlamındaki yanlış ve hatalı imalatlarının tespiti, teknik raporunu oluşturarak eksikliklerin belirlenmesi,

 • Devlet Su işleri teknik şartnamelerine uygun bir inşaat yapım yöntemi belirlenerek inşaai faaliyetlerin düzenlenmesi,

 • Şantiye mobilizasyon sürecinin yönetimi,

 • İnşaat faaliyetleri esnasında kalite kontrol mekanizmasının kontrolü,

 • İnşaat faaliyetlerini yürüten yüklenici firmanın saha kontrolleri, hakediş süreç yönetimleri,

 • Firma bünyesinde kapsamı ve sayısı artırılarak oluşturulan ekip ile şantiye yönetiminin sağlanması,

 • Banka kredi dosyalarının ve raporlarının hazırlanarak projeye finansman sağlanması,

 • Uygulama projelerinde ki hatalı tasarımların önüne geçmek için kuvvetli bir proje firması ile yola devam edilmesi,

 • Halihazır harita alımı ve onaylatılması,

 • İmar Planı görüşlerinin ve izinlerinin alınması,

 • Kamu yararı kararının alınarak kamulaştırma süreç yönetimi,

 • Orman izni süreçlerinin yönetimi ve kesin orman izni edinimi,

 • Projenin ekonomikleştirilmesi için optimizasyon çalışmalarının yapılması,

 • Akım Gözlem İstasyonu ve Ölçüm Raporları,

 • Hidroloji Çalışmaları,

 • Almus-Akarçay sulaması optimizasyonunun sağlanarak proje bünyesine dahil edilmesi ve kazanç sağlanması,

 • Kesin proje aşamasında sondaj çalışmaları ve jeoteknik rapor hazırlanması,

 • Elektromekanik imalat projelerinin hazırlanması,

 • Elektrik – Mekanik Uygulama projelerinin hazırlanması,

 • Elektromekanik ve hidromekanik işler için şartname ve sözleşme taslaklarının hazırlanması,

 • Metraj, keşif ve yeşil defter hazırlanması,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisans başvuru dosyası hazırlanması ve üretim lisansı temini,

 • Enerji Nakil Hattı projelerinin yapımı,

 • Projenin çevresel etki değerlendirilmesi kapsamında yürütmeyi durdurma kararı almasına istinaden hukuki dava süreçlerinin takibi,

 • Çevresel Etki Değerlendirme olumlu raporunun temini,

 • ÇED İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin sağlanması,

 • ÇED için sonradan açılan davaya karşı sorumlulukların yerine getirilerek projenin hayatta kalmasının sağlanması,

 • Mansap Su Kullanım Hakları Raporu hazırlanması,

 • Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması,

 • Resmi kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ve süreç yönetimi,

 • EPDK tarafından süre uzatımı verilmeyen proje için ikili görüşmeler ile süre uzatımının sağlanması,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu periyodik rapor sunumları,

 • Bağlantı görüşlerinin ekonomik değerlere zarar vermeyecek şekilde alınması,

 • Sistem kullanım anlaşması imzalanması,

 • Sistem bağlantı anlaşması imzalanması,

 • Otoprodüktör kabulünün yaptırılması ve süreç yönetimi,

 • Enerji Nakil Hattı imalatlarının yaptırılması,

 • Enerji Nakil Hattı geçici kabulünün yaptırılması ve süreç yönetimi,

 • Elektrik ve otomasyon montaj işlerinin ehil firma ile koordineli olarak yaptırılması,

 • YUNHE firması süpervizörü eşliğinde, firmamız bünyesinde kurulan ekip ile elektromekanik montaj, testler ve devreye alma çalışmaları,

 • Hidromekanik firma ile saha imalatlarının koordinasyonlu bir şekilde yapılması,kalite kontrol çalışmaları, hakediş süreç yönetimleri,

 • Devlet Su İşleri geçici kabulünün yaptırılması,

 • TEMSAN kısmi geçici kabulünün yaptırılarak tesisin işletmeye açılması,

Bahsi geçen ve anılan hizmetler neredeyse 8 ay gibi bir sürede tamamlanmıştır. Kurumlar nezdinde bu denli hızlı biten örnek proje olarak bu tesis anılmaktadır. Çilehane Regülatörü ve HES tesisi 02.11.2015 tarihinde ticari işletmeye geçirilerek Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamından faydalanması sağlanmış, ülke ekonomisinde yer edinecek bir tesisi enerji üretimine katmıştır.