OBRUCAK BARAJI ve HES

Firmamız Obrucak Barajı ihale çalışmalarını gerçekleştirmiş ve ihalesini kazanmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki iş ve hizmetler gerçekleştirilcektir;

 • Tesisin inşaat anlamındaki yanlış ve hatalı imalatlarının tespiti, teknik raporunu oluşturarak eksikliklerin belirlenmesi,

 • Devlet Su İşleri teknik şartnamelerine uygun bir inşaat yapım yöntemi belirlenerek inşaai faaliyetlerin düzenlenmesi,

 • Şantiye mobilizasyon sürecinin yönetimi,

 • İnşaat faaliyetleri esnasında kalite kontrol mekanizmasının kontrolü,

 • İnşaat faaliyetlerini yürüten yüklenici firmanın saha kontrolleri, hakediş süreç yönetimleri,

 • Firma bünyesinde kapsamı ve sayısı artırılarak oluşturulan ekip ile şantiye yönetiminin sağlanması,

 • Banka kredi dosyalarının ve raporlarının hazırlanarak projeye finansman sağlanması,

 • Uygulama projelerinde ki hatalı tasarımların önüne geçmek için kuvvetli bir proje firması ile yola devam edilmesi,

 • Halihazır harita alımı ve onaylatılması,

 • İmar Planı görüşlerinin ve izinlerinin alınması,

 • Kamu yararı kararının alınarak kamulaştırma süreç yönetimi,

 • Orman izni süreçlerinin yönetimi ve kesin orman izni edinimi,

 • Projenin ekonomikleştirilmesi için optimizasyon çalışmalarının yapılması,

 • Akım Gözlem İstasyonu ve Ölçüm Raporları,

 • Hidroloji Çalışmaları,

 • Almus-Akarçay sulaması optimizasyonunun sağlanarak proje bünyesine dahil edilmesi ve kazanç sağlanması,

 • Kesin proje aşamasında sondaj çalışmaları ve jeoteknik rapor hazırlanması,

 • Elektromekanik imalat projelerinin hazırlanması,

 • Elektrik – Mekanik Uygulama projelerinin hazırlanması,

 • Elektromekanik ve hidromekanik işler için şartname ve sözleşme taslaklarının hazırlanması,

 • Metraj, keşif ve yeşil defter hazırlanması,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisans başvuru dosyası hazırlanması ve üretim lisansı temini,

 • Enerji Nakil Hattı projelerinin yapımı,

 • Projenin çevresel etki değerlendirilmesi kapsamında yürütmeyi durdurma kararı almasına istinaden hukuki dava süreçlerinin takibi,

 • Çevresel Etki Değerlendirme olumlu raporunun temini,

 • ÇED İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin sağlanması,

 • ÇED için sonradan açılan davaya karşı sorumlulukların yerine getirilerek projenin hayatta kalmasının sağlanması,

 • Mansap Su Kullanım Hakları Raporu hazırlanması,

 • Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması,

 • Resmi kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ve süreç yönetimi,

 • EPDK tarafından süre uzatımı verilmeyen proje için ikili görüşmeler ile süre uzatımının sağlanması,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu periyodik rapor sunumları,

 • Bağlantı görüşlerinin ekonomik değerlere zarar vermeyecek şekilde alınması,

 • Sistem kullanım anlaşması imzalanması,

 • Sistem bağlantı anlaşması imzalanması,

 • Otoprodüktör kabulünün yaptırılması ve süreç yönetimi,

 • Enerji Nakil Hattı imalatlarının yaptırılması,

 • Enerji Nakil Hattı geçici kabulünün yaptırılması ve süreç yönetimi,

 • Elektrik ve otomasyon montaj işlerinin ehil firma ile koordineli olarak yaptırılması,

 • Tedarikçi türbin firması süpervizörü eşliğinde, firmamız bünyesinde kurulan ekip ile elektromekanik montaj, testler ve devreye alma çalışmaları,

 • Hidromekanik firma ile saha imalatlarının koordinasyonlu bir şekilde yapılması,kalite kontrol çalışmaları, hakediş süreç yönetimleri,

 • Devlet Su İşleri geçici kabulünün yaptırılması,

 • TEMSAN kısmi geçici kabulünün yaptırılarak tesisin işletmeye açılması,