ŞEMDİNLİ BARAJI ve HES

Firmamızın Şemdinli Barajı ve HES projesi için inşaat öncesi dönemde yapmış olduğu ve inşaat döneminde yapacağı iş ve hizmetler;

 • Proje optimizasyonu ve fizibilite çalışmaları,

 • Harita, imar planı çalışmaları,

 • Hidroloji Çalışmaları,

 • Kesin proje çalışmaları (PLANSU firması ile beraber yürütülmüştür),

 • Kesin proje aşamasında sondaj çalışmaları ve jeoteknik rapor hazırlanması,

 • Elektromekanik imalat projelerinin hazırlanması,

 • İnşaat İşleri, elektromekanik ve hidromekanik işler için şartname ve sözleşme taslaklarının hazırlanması,

 • Metraj, keşif ve yeşil defter hazırlanması,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisans başvuru dosyası hazırlanması ve üretim lisansı temini,

 • Kamu yararı kararı ve kamulaştırma süreç yönetimi,

 • Orman izinleri süreç yönetimi,

 • Enerji Nakil Hattı projelerinin yapımı,

 • Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanması,

 • Mansap Su Kullanım Hakları Raporu hazırlanması,

 • Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması,

 • Çevresel Etki Değerlendirme raporu hazırlanması,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu periyodik rapor sunumları,

 • ÇED İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin sağlanması,

 • Mansap Su Kullanım Hakları Raporu hazırlanması,

 • Su Kullanım Hakkı Anlaşması imzalanması,

 • Resmi kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon ve süreç yönetimi,

 • İnşaai faaliyetlerin süreç yönetimi,

 • İnşaai faaliyetlerde yüklenici kontrolleri, kalite kontrol yönetimi,

 • EPDK tarafından süre uzatımı verilmeyen proje için ikili görüşmeler ile süre uzatımının sağlanması,

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu periyodik rapor sunumları,

 • Bağlantı görüşlerinin ekonomik değerlere zarar vermeyecek şekilde alınması,

 • Sistem kullanım anlaşması imzalanması,

 • Sistem bağlantı anlaşması imzalanması,

 • Otoprodüktör kabulünün yaptırılması ve süreç yönetimi,

 • Enerji Nakil Hattı imalatlarının yaptırılması,

 • Enerji Nakil Hattı geçici kabulünün yaptırılması ve süreç yönetimi,

 • Elektrik ve otomasyon montaj işlerinin ehil firma ile koordineli olarak yaptırılması,

 • Türbin tedarikçi firma firması süpervizörü eşliğinde, firmamız bünyesinde kurulan ekip ile elektromekanik montaj, testler ve devreye alma çalışmaları,

 • Hidromekanik firma ile saha imalatlarının koordinasyonlu bir şekilde yapılması,kalite kontrol çalışmaları, hakediş süreç yönetimleri,

 • Devlet Su İşleri kabulünün yaptırılması,

 • Enerji Bakanlığı kabulünün yaptırılarak tesisin işletmeye açılması,

Proje için yukarıda listesi verilen çalışmaların bir kısmı tamamlanmıştır. Proje yönetimi halen devam etmektedir.